Vitajte!

Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu vždy v písomnej forme podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na vizuálne zjavné chyby akceptuje predávajúci do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamačné konanie na tovar, začína dňom, kedy kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva na vlastné náklady do sídla prevádzky predávajúceho spolu s písomným popisom reklamácie. Výsledkom reklamačného konania je odstránenie chyby tovaru, výmena tovaru, čiastočný dobropis faktúry, alebo úplný dobropis faktúry po vrátení tovaru. Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou daňového dokladu a vyplneným reklamačným protokolom.

V prípade reklamácie atramentových a laserových tonerov je potrebné priložiť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

Stiahnite si reklamačný protokol