Vitajte!

Prepravné podmienky

Štandardná doba expedovania tovaru, ak nie je dohodnuté inak, je 48 hodín. Objednávka doručená predávajúcemu po 16.00. hodine, bude spracovná v nasledujúci pracovný deň, odkedy začne plynúť štandardná doba dodania. Pokiaľ by mala dodacia lehota končiť v deň pracovného voľna v Slovenskej republike, končí v rovnakej dobe prvý nasledujúci pracovný deň.

Predávajúci je oprávnený plniť objednávku aj po častiach, pokiaľ kupujúceho vopred o takomto plnení informuje, a ten s tým súhlasí. Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania, pokiaľ je prístupnosť na miesto dopravnými prostriedkami bežne užívanými predávajúcim znemožnená alebo sťažená nad bežnú mieru.

Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania v prípade, že došlo na strane výrobcu (dodávateľa) k akýmkoľvek obmedzeniam, prípadne zrušeniam distribučných práv, alebo k iným nepredvídateľným prekážkam. O tých to skutočnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho.

Spolu s dodaným tovarom je doručený kupujúcemu aj daňový doklad - pokladničný doklad, alebo faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Na týchto dokladoch je vždy uvedená identifikácia a množstvo tovaru, ktoré kupujúci obdržal. Ak kupujúcemu doklady neboli doručené, je povinný to okamžite oznámiť predávajúcemu.