Vitajte!

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 3P twin s.r.o.

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou 3P twin s.r.o. a zákazníkom (ďalej len predávajúci a kupujúci).

Objednávky

Objednávku tovaru možno doručiť osobne, poštou, telefonicky, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.3ptwin.sk

Ceny

Ceny sa štandardne uvádzajú v katalógu a internetovom obchode bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu. Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

Platobné podmienky

U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu vopred alebo platbu v hotovosti. Platba na faktúru je možná až po individuálnej dohode. Splatnosť faktúr je 7 dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby.

Dodanie tovaru

Kupujúci odobratím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok spoločnosti 3P twin.sk.

4/a Tovar možno po predchádzajúcej dohode osobne prevziať v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.30 v skladoch predávajúceho v Senci, Šamorínska 4152. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.

4/b Tovar možno po predchádzajúcej dohode doručiť rozvozom predávajúceho, príp. prepravnou spoločnosťou alebo poštou. Cena za prepravné a balné sa stanovuje individuálne, podľa množstva objednaného tovaru a sumy za objednávku. Kupujúcemu sa odporúča doručený tovar prezrieť a skontrolovať dodané množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné chyby tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb. Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania.

Vrátenie tovaru

Tovar možno bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní za predpokladu, že nebol používaný a je zabalený v originálnom balení.

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu vždy v písomnej forme podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na vizuálne zjavné chyby akceptuje predávajúci do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamačné konanie na tovar, začína dňom, kedy kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva na vlastné náklady do sídla prevádzky predávajúceho spolu s písomným popisom reklamácie. Výsledkom reklamačného konania je odstránenie chyby tovaru, výmena tovaru, čiastočný dobropis faktúry, alebo úplný dobropis faktúry po vrátení tovaru. Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou daňového dokladu a vyplneným reklamačným protokolom. V prípade reklamácie atramentových a laserových tonerov je potrebné priložiť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.